Czynności

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo
o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne (m.in. umowy przedwstępne, umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy zniesienia współwłasności, umowy działu spadku, umowy majątkowe małżeńskie, pełnomocnictwa, testamenty, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, oświadczenia o ustanowieniu hipotek);
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządza poświadczenia;
  • doręcza oświadczenia;
  • spisuje protokoły;
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialne, co do zasady powinny odbywać się w siedzibie kancelarii, jednak w uzasadnionych przypadkach czynność może być dokonana w miejscu wskazanym przez klienta.