Opłaty

Wynagrodzenie notariusza ustalane jest na podstawie umowy
ze stronami czynności, jednak nie może być ono wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, przewidziane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do kwoty taksy notarialnej doliczany jest podatek VAT w stawce 23%.

Ponadto, notariusz jako płatnik pobiera podatek od spadków
i darowizn od zawartej w formie aktu notarialnego umowy darowizny; umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie; umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności
i umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania oraz  podatek
od czynności cywilnoprawnych.

Notariusz pobiera również opłaty sądowe od wniosków o wpis
w księdze wieczystej.

W celu ustalenia szczegółowych opłat związanych z konkretną czynnością notarialną prosimy o kontakt z kancelarią.